Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik

Mevzuat / Ulusal Mevzuat

Karar Sayısı: 86/ 10900
Resmi Gazete’de ve Yayımı: 4.9.1986/ 19211
Bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik
Karar Sayısı: 87/ 11714
Resmi Gazete’de ve Yayımı: 26.6.1987/ 19499
Bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında yönetmelik.
Karar Sayısı: 88/ 13246
Resmi Gazete’de Yayımı: 12.10.1988/ 19957

Birinci Kısım

Amaç, Kapsam
Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı: film, video, plak, ses kaseti ve benzeri eserlerin üretim ve ithalatını kimlerin yapabileceğini, bunların niteliklerini, uymaları gereken kaideler ve amatör çalışmalar ile Türkiye’de ticari maksatla film çekmek isteyen yabancılarla, yabancılar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek tüzelkişilerin ve T.C. uyruklu gerçek tüzelkişilerle yabancıların yapacakları ortak yapımların tabi olacağı esasları belirlemektir.

Kapsam:

2’inci maddenin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.
Madde 2- Bu Yönetmelik, kimlerin yapımcı olabileceğini, niteliklerini, uymaları gereken kuralları, amatör çalışmaları, Türkiye’de film çekmek isteyen yabancıların veya bunlar adına hareket edecek T.C. uyruklu kişilerin tabi olacağı esaslar ile ortak yapım esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Ancak bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu’nun ve/ veya münhasıran Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üçüncü şahısların; üreteceği, ithal edeceği veya Kurum’un yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerle ortak yapım ve sipariş verme yoluyla gerçekleştireceği film, video, plak, ses kaseti, manyetik band ve benzeri eserler hakkında uygulanmaz.
4/4/1988 tarihli ve 88/ 12839 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın- Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar ile ilgili hükümler saklıdır.

İkinci Kısım

Yapımcı Gerçek Tüzel Kişiler, Uyulması Gereken Kaideler Amatör Çalışmalar
Yapımcılık yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler

3’üncü madde değiştirilmiştir.
Madde 3- Film, video, plak, ses kaseti, compact disk ve benzeri eserleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzelkişiler, ticaret odasından bu sahada faaliyet gösterdiklerine dair aldıkları belgeye; film, video ve benzeri eserler için, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden, plak, ses kaseti compact disk ve benzeri eserler içinde Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden alacakları yapımcılık yapabilecek nitelikleri taşıdıklarını gösterir bir belgeyi ekleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, Yapımcı Belgesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, yapımcı kodu alırlar.
Ürettiği veya ithal ettiği eserleri, işletme belgesiz, bandrolsüz ve aslına uygun olmayan şekilde çoğaltarak dağıtan, satan, kiraya veren, gösterime sunan veya Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren yapımcılar, bu davranışlarından dolayı Bakanlıkça bir defa yazılı olarak uyarılır. Bu davranışlarının tekrar ettiği tesbit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yapımcı belgesi iptal edilir ve bunlara bir daha yapımcı belgesi verilmez. Yapımcı belgelerinin kontrolü, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından yapılarak Bakanlığa rapor edilir.

Yapımcıların uyması gereken kaideler

4’üncü madde değiştirilmiştir.
Madde 4- Yapımcı; üreteceği veya ithal edeceği eserler için eserin adını, yapımı gerçekleştireceği yerleri, yerli ve yabancı sanatçı veya teknik elaman kullanıp kullanmayacağını; ithalata konu eserlerin ise, hangi ülkeden alınacağını eser sayısını ve önceden biliniyorsa eserlerin adını Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı olarak bildirmek; ayrıca,
a) Filmler için, yerli veya ithal edilmiş eserlerin bir adet video kopyasını, varsa iki adet afişini ve diğer dokümanlarını,
b) Videolar için, bir adet video bantın kopyasını ve varsa diğer dokümanlarını,
c) Ses taşıyıcılar için, bir plak ve kasetini,
Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen yazılı beyanına ekli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek,
zorundadır.

Yapımcının beyanı

5’inci maddenin (b) bendi değiştirilmiştir.
Madde 5- Yapımcı işletme belgesi alabilmek için, Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıt ve tescilini yaptırmak üzere müracaat ettiği eserin adını, üreticisi veya ithalatçısı olduğunu, yapımcı kodunu, eserle ilgili diğer teknik bilgileri ve bunların doğruluğunu taahhüt ettiğini her eser için ayrı ayrı beyan eder. Bu yazılı beyanına;
a) Yabancı menşeli eserleri için eseri üretenle veya çoğaltma, yayma ve gösterim hakkına sahip olanlarla yapılan sözleşmenin Türkçeye tercüme edilmiş doğruluğu tasdikli bir suretini,
b) Yerli eserlerde, eserin üreticisi olduğuna dair yazılı beyanını veya üretenden çoğaltma, yayma ve gösterme hakkını devraldığını gösterir sözleşmenin ve müzik eserleri için, icracı solist veya topluluk yönetmeni ile yapılan sözleşmenin noter tasdikli birer suretini eklemek zorundadır.
Yabancı eserleri için birden fazla gerçek ve tüzelkişi işletme belgesi almak üzere müracaat ederse eserin üreticisinden alınan belge esas tutulur. Eser bu belge sahibi adına kayıt ve tescil edilir.
Yapımcı, kayıt ve tescilini yaptırdığı eserin çoğaltma ve toptan dağıtım hakkını, işletmeci ruhsatı olan toptan dağıtımcı gerçek ve tüzelkişilere, noterce düzenlenen belge ile devredilebilir. Toptan dağıtım yapan, devir belgesini Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek suretiyle bandrol alır.

Amatör Çalışmalar

6’ıncı maddeni birinci fıkrası değiştirilmiştir.
Madde 6- Ticari amaçlı olmayan sinema, video ve müzik eseri üreten gerçek tüzelkişiler, istedikleri takdirde bu eserlerini kayıt ve tescil ettirebilirler. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılan eserler için kayıt ve tescil ücreti alınmaz.
Amatörler ürettiği eserleri ticari amaçla kullandıkları takdirde, bu Yönetmelikte yapımcılar için öngörülen esaslara uymak zorundadırlar.

Üçüncü Kısım

Yabancılar ve Yabancılar Adına Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Yapmak İsteyenlerin, Müracaat ve İzin Amla Mecburiyeti, Uymaları Gereken Kaideler
İzin

Madde 7- Türkiye’de ticari amaçla film çekmek isteyen yabancı gerçek tüzelkişiler, bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak zorundadırlar.

Müracaat Mercii

8’inci maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.
Madde 8- Türkiye’de ticari amaçlı film çekimi için, (EK) deki müracaat formu ile birlikte yurt dışında T.C. temsilciliklerine, yurt içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat edilir.

Esere ait senaryonun orijinal dileyazılmış bir nüshası müracaat formuna eklenir.

9’uncu madde değiştirilmiştir.
Madde 9- Türkiye’de film çekimi yapmak isteyen yabancı yapımcılar veya bunlar adına faaliyet gösteren yerli yapımcılar ile ortak yapım isteğinde bulunan yerli veya yabancı yapımcılar, eksiksiz olarak doldurup imzaladıkları müracaat formunu Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz ettiklerinde “İzin Belgesi” düzenlenir. İzin belgesinin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi için gönderilir.

Dördüncü Kısım

Ortak Yapım için Müracaat, Oyuncu ve Eleman
Ortak yapım için müracaat

Madde 10- T.C. uyruklu gerçek tüzelkişilerin, yabancılarla Türkiye’de yapacakları ticari film yapımlarında, yerli yapımcı, müracaatına; kendi adını, işyeri adresini, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğine üye olduğunu gösterir belgesini, ortaklaşa iş yapacağı yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin uyruğunda olduğu ülkeyi, adını, ülkesindeki işyeri adresini, film senaryosu yabancı dilde yazılmış ise orijinalini ve Türkçe kopyasını ekleyerek, izin almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek zorundadır.

Oyuncu veya teknik eleman

Madde 11- T.C. uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin yabancılarla Türkiye’de yapacakları ticari amaçlı ortak film yapımlarında taraflarca belirlenecek sayıda oyuncu ve teknik eleman kullanılabilir.

Beşinci Kısım

Müşterek Hükümler
Oturma izni

Madde 12- Film yapımına izin verilmesi halinde, görev alacak yabancı elemanlara ait gerekli bilgi ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca topluca İçişleri Bakanlığına gönderilmek suretiyle bunların ikametleri sağlanır.

Ham film ve diğer malzemelerin Türkiye’ye giriş ve çıkışları

Madde 13- Ticari amaçlı film yapmak maksadı ile ülkemize geçici olarak getirilecek ham film ve malzemenin gümrük girişinin yapılabilmesi için ekli formda belirtilen malzeme listesi ile uygunluğunun bulunması şarttır.
Filmin, çekim sonrası laboratuar işlemlerinin yurt dışında yapılması halinde, gönderilecek filme ait bölümlerin çıkış için Kültür ve Turizm Bakanlığının yazılı izni şarttır.

Mihmandar

Madde 14- Kültür ve Turizm Bakanlığı film çekimlerinde yardımcı olmak üzere gerektiğinde bir mihmandar görevlendirebilir.

Kamuya ait mekanlarda çekim

Madde 15- Film çekimlerinde kamuya ait mek’nların kullanılması uygun görüldüğü takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı izin işlemlerinde yardımcı olur.

Bilgi verme zorunluğu

16’ıncı madde değiştirilmiştir.
Madde 16- Yapımcılar film çekiminin yapılacağı mahallin en büyük mülki idare amirliğine işin başlamasa ve bitiş tarihi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yapım hakkında yazılı bilgi verdiklerini bildirmekle yükümlüdürler.
Yabancı yapımcılarla, ortak yapımlarda yapımcılar Kültür ve Turizm Bakanlığına film çekiminin tamamlandığını, Türkiye’deki çalışmanın sona erdiğini, ayrılacakları tarihi bildirerek izin belgesini iade etmek zorundadırlar.

Çekim izninin iptali

Madde 17- Film çekimlerinde Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmalar durdurulur ve çekim izni iptal edilir.
Geçici Madde- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapımcı belgesi almış olanların Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığa başvurarak yapımcı belgesini değiştirmeleri şarttır. Yapımcı belgelerini değiştirecek yapımcılar, bu Yönetmelik’in 2’inci maddesinde öngörülen hususları yerine getirmek zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
(Türkiye’de film çekmek isteyen yabancılar tarafından doldurulacaktır.)
1- Adı, Soyadı
2- Doğum Yeri ve Tarihi
3- Baba Adı
4- Mesleği
5- Tabiiyeti
6- Pasaport Numarası
7- Ülkesindeki İş Adresi ve Telefon Numarası
8- Türkiye’de Kalacağı Adres
9- Daha Önce Türkiye’de Bulunmuşsa, Tarihleri ve Bulunuş Sebebi
10- Türkiye’de Referans olarak Vereceği Kişi ve Kuruluşlar
11- Filmin Konusu, Süresi ve Çekimin Yapılacağı Mekanlar:
12- Çalışmalar İçin Türkiye’ye Getireceği Personel Sayısı, Teçhizat ve Malzemelerle Motorlu Taşıtların Cinsi ve Miktarı