BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SEMPOZYUMU

22 Aralık 2017

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SEMPOZYUMU

23-24 Kasım 2007 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen “GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE MÜZİK ALANINDA TOPLU HAK YÖNETİMİ” konulu uluslararası sempozyum yerli ve yabancı uzman konuşmacıların ele aldıkları konular ve gerçekleştirdikleri sunumlar bakımından oldukça ilgi çekmiştir.

Sempozyumun birinci gününde Türkiye’deki toplu hak yönetimine ilişkin durum değerlendirilmiş, hukuk alanında yaşanan sorunlar üzerinde durulmuştur.

İlk oturumda meslek birliği başkanları yapmış oldukları sunumlarda hak takibi önemi üzerinde durmuşlar ve Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin konumunu değerlendirmişlerdir.

Daha sonraki oturumlarda Türkiye’de hak takibi bakımından özellikle sorunlu olan iki alan üzerinde durulmuştur. Özel kopyalama istisnalarına ilişkin oturumda konuyla ilgili AB müktesebatı değerlendirilmiş, Hollanda örneği üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türkiye’deki durum değerlendirildikten sonra meslek birliklerinin bu alandaki çalışmalarına kısaca deyinilmiş, meslek birlikleri tarafından bu harçların acil bir şekilde hak sahiplerine verilmesi talebi dile getirilmiştir.

Yeniden iletim konusunda ise Hollanda kablo operatörleri Birliği Başkanı tarafından yapılan sunumda yeniden iletim nedeniyle kablo operatörlerinin hak sahiplerine ödemelerde bulundukları belirtilmiştir. Diğer yandan yeniden yayın ya da yeniden iletim bakımından Almanya yasası ve Türk Yasası değerlendirmesi yapılmış, sonrasında yeniden iletimin Türk Hukuku’ndaki yeri üzerinde durulmuştur.

Birinci günün son oturumunda meslek birlikleri açısından yasal düzenlemelerle ilgili yaşanan uygulama sorunları üzerinde durulmuştur. Buna göre ihtiyati tedbir kararlarının alınamaması, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenememesi, uzun yargı süreçleri, delil tespitine ilişkin prosedürlerin sorunlu olması, ispat yükümlülüğünün hak sahiplerine bırakılması konuları üzerinde durulmuştur.

Sempozyumun ikinci günü teknolojik gelişmeler ağırlıklı geçmiştir. Buna göre sabah oturumlarında dijital alandaki yeni iş modelleri ve yeni gelişmeler değerlendirilmiştir. Öğleden sonraki bölümünde ise bu alana yönelik toplu hak yönetimiyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu bölümde konuşmacılar ağırlıklı olarak toplu hak yönetiminin dijital alanda da önemi üzerinde durmuşlar meslek birliklerinin hak takibini kolaylaştıracak ve kullanıcının önünü açacak yeni takip modellerini bulmaları gerektiğini vurgulamışlardır.

Katımcılar bakımından son derece yararlı geçtiği ifade edilen sempozyumun 2008 yılında ikincisinin düzenlenmesi planlanmaktadır.