Video Band ve Ses Kaseti Coğaltacak Dolum Tesislerinin Nitelikleri ve Dolum Tesislerinde Uyulması Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ

Mevzuat / Ulusal Mevzuat

88/1
Resmi Gazetede Yayımı: 19.11.1988/19994
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 41nci ve 44üncü maddeleri ile 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre video bant ve ses kaseti çoğaltacak dolum tesislerinin nitelikleri ile uymaları gereken kurallar aşağıda gösterilmiştir.
I-Video dolum tesislerinin nitelikleri
Video çoğaltılması yapacak dolum tesislerinin aşağıda kayıtlı asgari teknik niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
1. 100 adet Video teyp kaydedici (Beta-VHS vb.)
2. 2 adet U-Matic veya 1 inch kayıt cihazı,
3. Bir adet resim düzelticisi (Time Base Corrector)
4. Bir adet resim sinyallerini kontrol eden Waveform monitörü,
5. İki adet giriş-çıkış resim ve ses kontrolü yapan monitör,
6. Kayıt cihazlarının uzaktan kumanda sistemi,
7. 10 adet kayıt kalitesini kontrol eden video teyp ve ilgili seçme sistemi,
8. 1 adet kayıt kalitesini kontrol monitörü.
Bu tesislerin yukarıdaki şartları taşıyıp taşımadıkları, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğince oluşturulan ve aralarında bir teknik elemanında en az 3 kişilik bir komisyon tarafından düzenlenecek raporla belirlenir. Raporun olumsuzluğu halinde tesis sahibi isterse, bulunduğu ilin Sanayi Odasına ve Ticaret Odasının Sanayi Şubelerine 7 gün içinde itirazda bulunabilir.
Boş video kaset üretimi yapan fabrikalar için, imaltçı belgesi ve Sanayi Odası sicil belgesi ile Sanayi Odasından alınacak dolum yaptığını gösterir ve kapasitesini belirtir raporun bir örneği Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilecektir.
Dolum tesisinde bulunan araç ve gereçlere ait faturaların, veya satış devir senetlerinin noter tasdikli bir örneği de yukarıdaki belgelere eklenecektir.
Ayrıca dolum tesisinin bulunduğu mekan, tesis sahibinin mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, değilse noter tasdikli kira sözleşmesinin bir örneğinin ibrazı zorunludur.
Yukarıda belirtilen belgelerle Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurulan dolum tesisi sahiplerine, “Video Çoğaltma Yeterlik Belgesi”verilir.
II-Auodio (ses kasedi) dolum tesislerinin nitelikleri
Audio (ses kaseti) çoğaltılması yapacak olan dolum tesislerinin aşağıda kayıtlı asgari teknik niteliklere sahip olması gerekmektedir:
1. Normal devir hızına sahip (real time) ses kaydı için bir devirde 80 kaseti dolduracak kapasitede 6 araç veya bu kapasiteye ulaşacak eşdeğerde araç,
2. Hızlı devire (high speed) sahip, 1 inci maddedeki kapasiteyi gerçekleştirecek sayıda araç,
3. 1 adet makara bant çalabilen teyp,
4. 1 adet ses kontrolü yapacak elektronik mikser,
5. 1 adet kayıt kalite kontrol cihazı.
Bu tesislerin yukarıda belirtilen şartları taşıdığını ve kapasitesini belirtir Sanayi Odası raporu ile dolum tesisindeki araç ve gereçlere ait faturaların birer örneği veya devir senetlerinin noter tasdikli bir örneği; tesisin bulunduğu mekana ait tapu fotokopisi, veya noter tasdikli kira sözleşmesi örneği Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilecektir.
Bu belgelere Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunan dolum tesisi sahiplerine “Audio (ses kaseti) Çoğaltma yeterlik belgesi”verilir.
III-Çoğaltma yeterlik belgesine sahip dolum tesislerinde uyulması gerekenkurallar:
1. Dolum tesisi yetkilileri, çoğaltılacak esere ait işletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile yapımcının noterden tasdikli bandrol alım vekaletnamesi ve kaç adet çoğaltılacağına dair beyanını ibraz etmek suretiyle bandrol alacaklardır. Yapımcı eserini noterden tasdikli belge veya başka bir yapımcıya devir etmiş ise devir alan gerçek veya tüzel kişi yukarıdaki işlemleri gerçekleştirecektir.
2. Eserin işletme belgesindeki mevcut bilgiler çerçevesinde çoğaltılması esastır.
3. Çoğaltmanın hitamını müteakip 10 gün içinde dolum tesisi yetkililerince Bakanlığa (Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı) gönderilecek fatura suretinde, eser etiketinde gösterilen işaretleme, bandrol seri numaraları yer alacaktır. Kendi yapımları ile çoğaltma ve toptan dağıtım hakkını noter belgesi ile devir alan dolum tesisi sahipleri fatura yerine 10 gün içerisinde yukarıdaki bilgileri havi beyannameyi Bakanlığa göndereceklerdir.
4. Dolum tesisinin sahip, ad veya yer değiştirmesi ile, ek cihaz alımı halinde bu değişiklikler 10 gün içinde Bakanlığa (Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı) ulaşacak farzda bildirecektir.
5. Dolum tesisi sahiplerinin ve yetkililerin imza sirküleri Bakanlığa verilecektir.
6. Bakanlık dolum tesislerini kontrol etmeye yetkilidir. Dolum tesisi ilgilileri gerekli bilgi ve belgeleri görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür. Dolum tesisi niteliklerinde, belirtilen şartların ortadan kalktığını tespitinde, bandrollerin yerinde ve amacına uygun olarak kullanılmaması halinde, Bakanlığa yanlış bilgi verilmesinde, Dolum tesislerinin çoğaltma yeterlik belgeleri iptal edilerek bir daha bandrol verilmeyecektir.
7. Mevcut dolum tesisleri bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içinde çoğaltma yeterlik belgesi almak zorundadır.
8. Bu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.