FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTIMINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARDAN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Mevzuat / Ulusal Mevzuat

(Resmi Gazete Tarihi:13/04/2006 Resmi Gazete Sayısı:26138)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ticari amaçla üretilen her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürünü,

d) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

e) Özel Hesap: Bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan hesabı,

f) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedildiği her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketleri, CD, DVD gibi taşıyıcı materyalleri,

g) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı,

ğ) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde üçü geçmemek üzere belirlenen oranda yapılan kesintiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirin Kaynakları ve Kullanımı
Gelirin kaynakları

MADDE 5 – (1) Gelirin kaynakları, bu Yönetmelik kapsamında sayılan her türlü taşıyıcı materyalle teknik cihazı ticari amaçla imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden, imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ve özel hesapta toplanan kesintilerden saymanlık hesabına aktarılan dörtte birden geriye kalan miktardan oluşur.

Gelirin kullanımı

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yapılan kesintiler sonucu ulusal bir bankada açılan özel hesapta toplanan gelir, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılır;

a) Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslar arası her türlü toplantı, konferans, seminer ve benzeri organizasyonların yapılması, yaptırılması ve yapılanlara katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

b) Fikri mülkiyet alanında yapılacak veya yaptırılacak teknik inceleme, tanıtma, temsil, araştırma, etüt, proje, basılı malzeme ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ve uygulamaya ilişkin harcamalar,

c) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde karşılanamayan harcamalar ile 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca korsan faaliyetlerle mücadele amacıyla valilikler bünyesinde kurulan il denetim komisyonlarının denetim faaliyetleri kapsamında olmak kaydıyla yapılan zorunlu giderler,

ç) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü seminer, konferans, bilgilendirme toplantıları, yazılı ve görsel medya ile elektronik ortamda gösterilecek film, slayt ve benzeri yapımların gerçekleştirilmesi ve yayınlatılmasına yönelik giderler,

d) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım, yazılım ve gerekli çevre birimlerini satın alma, kiralama, bakım ve onarımları, fikri mülkiyet haklarının izlenmesi amacıyla veri tabanının kurulması ve işler hale getirilmesi ile ilgili her türlü harcamalar,

e) Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik festival, film haftaları ve benzeri tek taraflı ve çok taraflı etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve bu etkinliklere aktif katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

f) Türkiye’nin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin film ve belgesel film yaptırılması veya satın alınmasına ilişkin giderler,

g) Bakanlık birimleri ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin giderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelirin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
Harcama, muhasebe ve denetim usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür ve Turizm Bakanına aittir.

(2) Bu gelirlerin kullanılmasında, muhasebeleştirilmesinde, sorumluların belirlenmesinde ve denetiminde genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili usul ve esaslar uygulanır.

(3) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Yapılan harcamalara ait bütün belgeler gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere, Genel Müdürlükçe on yıl süresince saklanmak zorundadır.

(4) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren yapım ve etkinliklere verilecek desteklerin usul ve esasları Genel Müdürlük ile etkinliği gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol ile belirlenir. Protokolde, ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü belirtilir.

İhale işlemleri

MADDE 8 – (1) Elde edilen gelirden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.

Ayniyat işlemleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde tedarik olunan malların ayniyat işlemleri, bunları kullanacak olan birimlere intikali ve kayıtlara geçirilmesi Genel Müdürlük tarafından sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltımına Yarayan Teknik Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür