MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, fonogram yapımcılarının bir araya gelerek oluşturduğu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nun 42. maddesi gereğince kurulmuş olan bir meslek birliğidir. Sektörümüzün ileri gelen kuruluşlarının önderliğinde sürdürülen çalışmalar sonucunda, 02.02.2000 tarihinde Kültür Bakanlığı’na müracaat etmiş; 03.08.2000 tarihinde Kültür Bakanlığı’nın makam onayı ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 22/11/2001 gün ve 2001/3329 sayılı kararı ile de, IFPI, Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği’nin Türkiye Milli Grubu olarak tescil edilmiştir.

MÜ-YAP’a üye 72 tüzel kişilik sahibi şirket bulunmakta ve bunlar üretim bakımından Türkiye Müzik Endüstrisi’nin yüzde 80’lik bir kısmını; yabancı repertuarın tamamını temsil etmektedir. MÜ-YAP, her türlü izinleri alarak ve bedellerini ödeyerek, icra ve temsili sonucunda plak, kaset, CD vb. ses taşıyıcılarına  tespitini yaparak, sadece bedeli karşılığı dinleyiciye ulaştırmak amacıyla piyasaya sunan  müzik yapımcısı üyelerinin verdiği yetki belgeleri ile, Türkiye ve dünyanın her yerinden yerli ve yabancı repertuarlara ait albümlerin en büyük bölümünün haklarını korumaktadır. F.S.E.K’in 80. Md. gereğince üyelerine ait hakların kullanımına, bu yetki belgelerinin kapsamı içinde  izin verme yetkisine sahip tek kuruluştur.

Müzik yapımcılarının hakları, ”BAĞLANTILI HAKLAR” olarak tanımlanmaktadır ve bu hakların başkaları tarafından her türlü kullanımı, hak sahipleri veya bağlı oldukları meslek birlikleri tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır.

MÜ-YAP, Tüzüğü gereği iki temel amaca yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçların ilki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 80. maddesi uyarınca bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden ve eser sahibinin maddi-manevi haklarına halel getirmeksizin eser sahibinin haklarına komşu hakları bulunan ses taşıyıcısı yapımcılarının (müzik yapımcılarının) ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek; alınacak tazminatların ve tespitleri içeren ses taşıyıcılarının kullanılmasından kaynaklanan ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır. İkincisi ise müzik yapımcılarının ve müzik yapımcılığının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, ses tespitlerinin izinsiz olarak çoğaltılmasını ve kullanılmasını önlemek için mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Bunlara ek olarak müziğin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi ile beraber, ekonomik anlamda da güçlenmesini sağlamak ta MÜ-YAP’ın amaçları arasında yer almaktadır.

MÜ-YAP üyeleri ülkemizde en çok müzik eseri kullanan ticari şirketlerdir. Bu durum, meslek birliğimizle bu alandaki diğer meslek birlikleri arasındaki en önemli farktır.