1. Bölüm: Genel Hükümler

Madde 1 – 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4110 sayılı Kanunla değişik 42’nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Sok. No 16 Beyoğlu İstanbul da olmak üzere Mü-yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu Meslek Birliği, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”ün 7’nci maddesi uyarınca fonogram yapımcıları alanında faaliyet gösterir.

Birliğin Amacı

Madde 2 – Mü-yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliğinin amacı:

A) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 80. maddesi uyarınca bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden ve eser sahipleriyle ve icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini devir alan fonogram yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak tazminat ve fonogramların kullanılmasından kaynaklanan ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

B) Fonogram yapımcılarının ve fonogram yapımcılığının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, fonogramların izinsiz olarak çoğaltılmasını ve kullanılmasını önlemek için mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Birliğin Kurulması

Madde 3 – Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı taktirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 4 – Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel Kişilik

Madde 5 – Bu Birlik, 5846 sayılı Kanunun 4110 sayılı Kanunla değişik 42 inci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

Birlik, 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı Kanun ile mevcut 42 inci maddede yapılan değişiklik gereğince Bakanlıkça hazırlanan ve 30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tip Statüye uygun biçimde yeniden düzenlenmiş Tüzüğünün, Tip Statünün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişiliğini devam ettirir.

Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı

Madde 6 – Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi

Madde 7 – Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle ilişkilerinde, birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Bağlantılı hak sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

Bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Tespitleri İzlemek

Madde 8 – Birlik, üyelerine ait tespitlerin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin Faaliyetleri

Madde 9 – Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
 • Üyelerinin tespitlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
 • Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
 • Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
 • Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
 • Üyelerinin tespitlerinin ve her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Üyelerinin tespitlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,
 • Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:
 1. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yapacağı karşılıklı anlaşmalar uyarınca, eser sahibinin haklarına bağlantılı hak sahibi yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve/veya yabancı ülkelerin yasalarına göre kurulmuş tüzel kişilerin haklarını Türkiye’de korumak, izlemek, onlar adına doğacak tazminat ve eser sahibinin haklarına bağlantılı haklardan kaynaklanan ücretlerin tahsilini sağlamak.
 2. Tespitleri içeren fonogramları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı alınacak yasal önlemler ve yapılacak mücadele konusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre kurulmuş başka meslek birliklerinden dileyenlerle iş birliği yapmak.
 3. Tespitleri içeren fonogramları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı yasal önlemler alınması ve mücadele edilmesi için; Birlik üyelerinden ve Birlik üyesi olmamakla birlikte, konuya ilişkin menfaatleri olan diğer gerçek ve tüzel kişilerden dileyenlerin, dilediği ölçülerde katılabileceği bir fon oluşturmak ve bu fonda toplanacak gelirleri, söz konusu yasal önlemleri sağlamak ve yasal işlemleri yapmak amacıyla harcamak.

Meslek Birliğinin Kurucuları

Madde 10 – Meslek Birliğinin kurucuları ekteki Listede yer almaktadır. (Ek 1)

Kurucularının doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numaraları ve Birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanlar ilişikte yer almaktadır.

Devam et – 2